زمین: 2,000 متر
موقعیت: ساحلی
43243243
32424 400,000,000,000 تومان / 32

فروش

4234

زمین: 4,432 متر
بنا: 4,323 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
اذبیللبسیبیسبسی
طبطزل 35,000,000,000 تومان / یبیسبسی

فروش

سیلیسطلبیسبسی

زمین: 2,000 متر
بنا: 1,500 متر
خواب: سه
موقعیت: روستایی
432432432
324 400,000,000,000 تومان / 4

فروخته شده

43243243333333333333333

زمین: 15,000 متر
بنا: 3,200 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
432423423بثصسی
32432 360,000,000,000 تومان / 4432

فروش

43243یسثبیس

زمین: 7,000 متر
بنا: 2,500 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
سیسنتیسنتینستینس
5,000,000,000,000 تومان

مشارکت در ساخت

زمین: 4,000 متر
بنا: 2,400 متر
خواب: سه
موقعیت: ساحلی

سلسلیسبیسبس

زمین: 1,500 متر
بنا: 600 متر
خواب: دو
موقعیت: جنگلی
سبسبسبسب
2,323,565,656 تومان

فروخته شده

زابلالل

زمین: 2,232 متر
بنا: 560 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

یک ویلای زیبا و شیک که اسخر و … دارد

زمین: 2,700 متر
بنا: 1,000 متر
خواب: سه
موقعیت: ساحلی

تس تس تس تستستست تستستتس  تستستست یسمبمیسبنمیس بسبسینس یشسیشسی یشسیسشی زییسی یسبیبی لبیلبیل بیلبیلبی بلبیلبی بیلبل لببیللی یلبلی

زمین: 2,522 متر
بنا: 2,500 متر
خواب: چهار
موقعیت: روستایی